Odoo image and text block

برای شناخت اجزاء و فرایندهای سامانه مدیریت دارایی : 

حفظ و نگهداری از دارایی چالش مهم مدیریت صنایع امروز است که تکنولوژی اطلاعات می تواند راه گشای این چالش باشد.

واحدهاي نگهداري اين شركتها با مشكلات مشتركي از قبيل مديريت نامطلوب كار، چالش با دستورالعملها و رويه هاي ايمني، عدم تخصيص و بكارگيري مناسب گروههاي كاري، محدوديتهاي بودجه و نيروي انساني و مهمتر از همه محيطهاي كاري سازماندهي نشده مواجه هستند.

. برآورد مي شود كه جستجوي دستورالعملها، نقشه ها و اسناد، اخذ مجوزهاي كار و هماهنگي با واحدهاي حسابداري، تداركات كالا و انبارداري در حدود يك سوم زمان مفيد واحدهاي نگهداري را تلف مي كند.

پياده سازي سيستمهاي مديريت دارايي در شركتهاي صنعتي از جمله راهکارهای اساسی کاهش هزینه های فوق می باشد.

اجزاء فرعي يك سيستم مديريت دارايي عبارتند از اهداف، سياستها، پايگاه داده ها و اطلاعات دارايي ها، روش ارزيابي شرايط فيزيكي دارايي ها، مدل پيش بيني عملكرد و شرايط دارايي ها، مدل تخصيص منابع و تحليل سرمايه گذاري، مدل تعيين قيمت دارايي ها، بهينه سازي، توسعه و پايش عملكرد و بازخورد نتايج به سيستم. این اجزاء عبارتند از:

1.   فرايندهاي MRO:

فرايندهاي MRO (Maintenance, Repair and Operation) به فرايندهايي گفته مي شود كه با بهره گيري از آنها مي توان به حداكثر كارايي و عملكرد بهينه دست يافت.

2.  تكنولوژيهاي مديريت دارايي:

تكنولوژيهاي مديريت دارايي به تكنولوژيهايي گفته مي شود كه از فرايندهاي MRO پشتيباني نموده و همزمان اطلاعات عملكردي لازم را براي تحليل و پيگيري KPI (Key Performance Indices) توليد مي نمايد.

3.   داده هاي مهندسي:

داده هاي مهندسي به همه اطلاعات دارايي ها از جمله فهرست موجودي دارايي ها، اطلاعات بهره برداري، اطلاعات نگهداري، مستندات فنی و نقشه هایی گفته مي شود كه بصورت الكترونيكي در يك پايگاه داده ها ذخيره مي گردد.

4. نيروي انساني

نيروي انساني شامل همه افرادي است كه مستقيم يا غير مستقيم در فرايندهاي MRO نقش ايفا نموده و عمدتاً در اين خصوص نيازمند آموزش و سازماندهي هستند از جمله مديران، كارمندان دفاتر فني، كارمندان عملياتي و غيره.

 

 

Odoo text and image block