اولین جلسه گردهم آیی لیدرشیپ
اولین گردهم آیی بزرگ بازاریابان شرکت شکوه اتحاد با حضور تنی چند از لیدر های موفق شرکت برگزار شد.

اولین گردهم آیی بزرگ بازاریابان شرکت شکوه اتحاد با حضور تنی چند از لیدر های موفق شرکت برگزار در محل جاده زیبای قلعه رودخان برگزار شد.
در این جلسه آقایان علی آذربایجانی ، حمید کوچکی و امیر جوادی از مدیران ارشد شرکت اتحاد حضور داشتند و با حضور بیش از بیست و پنج تن از بازاریابان و لیدر های تیم بازاریابی جلسات پرباری برگزار گردید.