فرم استخدام

این فرم جهت کمک به مسئول مساحبه با شما تهیه شده و اطلاعات اولیه شما را دریافت خواهد کرد.

از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده اید؟

جنسیت؟

محدوده سنی؟


دانش

تحصیلات

تجربیات

فعالیت‌ها


میزان اهمیت ؟

برای من مهم نیستتا حدودی اهمیت داردمهم استخیلی مهم استبسیار با اهمیت است.
پرداخت مناسب حقوق
ارتباط خوب با همکاران
محیط کاری مناسب
فضای شخصی محل کار
جذابیتهای شغلی
آدرس محل کار
مدیریت مناسب
امکانات جانبی محل کار (ازقبیل چای ، قهوه، لوازم التحریر...)
تنوع کاری
عدم اهمیت به ساعات حضور
نظافت و یکسان بودن نوع پوشش
جلسات منظم با مدیران
ارتباطات اجتماعی با همکاران خارج از محیط کاری